Medlemsmejl - vecka 6
Hej Medlem!

Information om Fas 2 och fastighetsutvecklingen
Längre ned finns information om vad som sker i arbetet med Fas 2 (nya Västerled) och fastighetsutvecklingen kring våra banor.

Anmälan till juniorträning och sommarläger är nu öppen
Nu finns information om träning och sommarläger på hemsidan. Gör din anmälan så snart som möjligt då grupperna fylls på snabbt. Mer information finns nedan.

/Personalen på klubben

INFORMATION OM FAS 2 OCH FASTIGHETSUTVECKLINGEN
BYGGNATION AV VÄSTERLED (Fas 2)

Under vintern har arbetet fortskridit med Fas 2 och de olika tillstånd som behövs för ombyggnationen.

  • Vattenverksamhet
  • Jordbruksmark/nyckelbiotop
  • Materialimport och tillstånd
  • Spel på Västerled under hela 2023

Vattenverksamhet – Långhundraleden
Vi har haft ett första samråd med Länsstyrelsen och kommunen där vi förklarat vad vi vill göra och varför. Vi vill öka mängden vatten i våra dammar samt skapa en bättre miljö i vattendragen som då gynnar golfbana och djurliv. Mycket vatten rinner in till oss som renas på vägen genom golfbanan och vidare till andra vattendrag som då får renare vatten.
Det första samrådet gick mycket bra med positiva tongångar, vi har ett par punkter som vi skall förtydliga och samla lite mer information kring, innan Länsstyrelsen beslutar om det krävs en anmälan eller ett tillstånd för att utföra förändringarna i Långhundraleden. 

Jordbruksmark och nyckelbiotop
Här har det blivit en markant förändrad syn på användandet av jordbruksmark till annat ändamål än jordbruk. Vikten av att bevara jordbruksmark har flaggats upp på ett helt annat sätt mot för bara något år sedan vilket då påverkar oss eftersom golf inte räknas som jordbruk. Detta beslut har vi fått i dagarna och medför i dagsläget att vi inte har tillstånd att bygga golfbanan ut på ängen bakom green på hål 13. Detta berör då hål 4, 5 och 6 på nuvarande Masterplan.
Det är för tidigt att säga vad nästa steg är, men vi jobbar vidare på denna linje för att se om vi kan övertyga Länsstyrelsen i frågan. Att tillägga är att de expert som hjälpt oss med ärende också är mycket konfunderade över Länsstyrelsens ställningstagande.

Vi vill poängtera att vi har en plan B vilket vi haft från start och som vi känner oss väldigt trygga med. En plan där vi då kan bygga banan inom Västerleds befintliga område som vi har idag, d.v.s. den mark som är detaljplanerade för golfbana. Vi känner ingen stress över detta utan kommer att kunna börja bygga i höst förutsatt att kapital kommer in.

Materialimport
Vi har nu fått det tillstånd från Miljö & Hälsa på Österåkers kommun som krävs för att få köra in den volym materialet för ”nya Västerled” som vi planerat. Vi pausar just nu och vill inte göra för stora ingrepp på banan i väntan på besked att detaljplanen Hagby äng och kulle skall vinna laga kraft.
Innan jul körde vi in ca 50 000 ton som är placerat mellan hål 1 och 9 samt lite mellan hål 9 och 11:ans backtee. Detta snyggar vi till inför säsongen och markerar upp som MUA, 9:an blir lite smalare men spelas precis som tidigare.

Spel på Västerled under hela 2023
Som vi informerat tidigare och värt att nämna igen är att vi inte kommer att påbörja byggnationen förrän i höst efter säsongen. Det innebär att det kommer att spelas golf på Västerled under hela 2023. Vi kommer som förberedelse inför byggnationen att köra in material och vi vill förtydliga att vi vill möjliggöra spel samtidigt som material körs in till specifika områden/zoner vilket kan innebära att ett par hål kan modifieras. Exempel på detta kan vara att hål 9 och hål 11 modifieras till två fina par 3 hål och på så sätt frigörs en stor yta för inkörning av material.  

FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Hagby äng och kulle – detaljplanen belägen väster om hål 13 på Öster by Stenson
Detaljplanen som vi väntat på så länge antogs av kommunfullmäktige den 12/12–2022 och skulle då vinna laga kraft i början av januari 2023. Länsstyrelsen kom tyvärr in med ett yttrande gällande geotekniken då de fortsatt inte var tillfredsställda med det material som framtagits i frågan. Detta innebär att kommunen behöver inkomma till Länsstyrelsen med ett förtydligande i ett antal frågor vilket de nu har gjort och vi inväntar nu nytt beslut från Länsstyrelsen som skall komma i början av mars. Skulle Länsstyrelsen ändå inte godkänna planen efter de kompletteringar som kommit in, finns det olika scenarion som vi inte har full insyn i dagsläget. Det kommer i så fall att påverka vår tidsplan för Fas 2 då vi inte får in det kapital som vi räknat med utan får vänta ytterligare. Nu håller vi alla tummar för att Länsstyrelsen blir nöjda och kommer med ett positivt besked i början på mars. 

Pilängen  detaljplanen belägen öster om hål 5 på Öster by Stenson 
Detta är en stor plan som är belägen öster om hål 5 på Öster by Stenson. Den omfattar det som tidigare var vår driving range på Hagby Golf samt helikopterplattan och kringliggande område. Som vi nämnt tidigare kommer detta bli ett mycket spännande område som kommer att sätta en helt annan karaktär och prägel på området, infarten till Åkersberga och inte minst på Öster by Stenson och de hål som berörs. Arbetet med detaljplanen har fortskridit i ett bra tempo där vi hoppas att planen skall ut på samråd under första halvan av 2023. Samråd innebär att den då kommer att visas publikt för allmänheten och diverse myndigheter och organisationer. Antagande av planen planeras till vintern 2024/2025.

ANMÄLAN TILL JUNIORTRÄNING & SOMMARLÄGER

Golfträning för barn och ungdomar

Vi välkomnar barn och ungdomar i åldern 5-21 år (födda 2002-2018) att vara med i vår populära träningsverksamhet!
Information om verksamheten och respektive åldersgrupp hittar du genom att klicka här, där hittar du även länk till anmälningssidan. Grupperna fylls på snabbt så gör din anmälan så snart som möjligt för att reservera en plats.

Summercamp by Swedbank

Nu är det dags att boka in årets roligaste sommarläger. Fyra dagar fyllda med golf, glädje och gemenskap!

Vi har sommarläger för alla barn (7-12 år, födda 2016-2011), som är sugna på golf, glädje och gemenskap.
Mer information och anmälan hittar du på hemsidan, klicka här.

Varmt välkommen till juniorverksamheten på Österåkers Golfklubb!