Kallelse till Årsstämma i Österåkers Golf AB och Vårmöte i Österåkers Golfklubb

Mötena äger rum på klubben den 17:e juni kl 19.00. Om vädret tillåter hålls mötena utanför på restaurangens terrass. Det blir ingen information om verksamheten utan endast de två formella mötena. Först blir det årsstämman därefter vårmötet. Vi försöker hålla mötena korta. Anmälan om deltagande är obligatorisk!  
 

Tid, plats och övrig information

Dag: onsdag den 17 juni

Tid: 19.00-20.00

Plats: Österåkers Golfklubb, uteplatsen utanför restaurangen (om vädret tillåter) annars inomhus

Anmälan: Sista anmälningsdag är onsdag 10 juni och max antal är 50 deltagare. 

Handlingar: Handlingar finns tillgängliga. Du hittar dem på hemsidan under Medlem - Vårmöte och Årsstämma 2020 eller via länken längst ner på sidan. I samband med handlingarna finns också anvisningar för att använda fullmakt eller att rösta via en inskickad blankett för dig som inte kan eller inte vill delta på grund av pågående risker. 

Årsstämma 2020 för Österåkers Golf AB den 17:e juni - Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 1. Upprättande och fastställande av röstlängd
 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 1. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning
 1. Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen och revisor
 1. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant 
 1. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

  

Vårmöte 2020 för Österåkers Golfklubb - Föredragningslista  

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
 1. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 1. Fastställande av föredragningslista
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 1. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 1. Fastställande av resultat – och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som revisionen avser
 1. Övriga frågor

 

För anmälan - klicka här...

För att ta del av handlingarna - klicka här...

Kommentarer