Härmed kallas medlemmarna i Österåkers Golfklubb till Höstmöte

Tid:   Torsdagen den 26 november 2020 kl. 18.30
Plats: Digitalt möte

Tyvärr har smittspridningen av Covid-19 åter ökat. Vi har fått ytterligare rekommendationer från Svenska Golfförbundet (SGF), Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten som alla innehåller kraftiga uppmaningar om att avstå från fysiska möten. 

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att årsmötet kommer att genomföras digitalt. Det innebär att våra medlemmar kommer att kunna delta i mötet via länk. Vi är medvetna om att det kan upplevas som en begränsning och kan försvåra deltagande för några av våra medlemmar, men detta ska vägas mot de risker för smittspridning som ett vanligt möte skulle innebära. Ett digitalt genomförande är i enlighet med SGF:s rekommendation och kommer att uppfylla stadgarnas krav på årsmötets genomförande.

Information om hur det digitala mötet ska gå till kommer att skickas ut senast i samband med handlingarna.

Det kommer endast att vara det formella höstmötet som avhandlas digitalt. Information om verksamheten på anläggningen kommer att, när den sammanställts, ges i form av Q3-rapport, klubblad och via medlemsmejl. 

Handlingarna till höstmötet kommer att vara tillgängliga senast två veckor innan mötet. För att göra det digitala mötet effektivt ber vi dig att- om du har några frågor eller förslag baserat på handlingarna – skicka in frågorna i förväg till kansli@ostgk.seså kommer de att behandlas på mötet. Eventuella fullmakter ska vara inskickade senast två dagar innan mötet.

Hjärtligt välkomna!
Österåkers Golfklubb, Styrelsen

För anmälan till höstmötet 26 november - kiicka här...


Föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fastställande av:
  - verksamhetsplan
  - klubbens årsavgift
  - budget för kommande verksamhetsår
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetså
 8. Val av:
  - Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant i SGDF ör en tid av ett år
  - Övriga styrelseledamöter
  - Suppleanter
  - Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  - Ordförande och två ledamöter i valnämnden för en tid av ett år
 9. Arvodering av styrelseledamöter, ordförande i kommittéer och revisorer.
 10. Utnämning av hedersledamöter
 11. Övriga frågor

Kommentarer