Tävlingsbestämmelser för Österåkers GK 2020

Allmänt
Bestämmelserna i de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok gäller för tävlingar som arrangeras av Österåkers Golfklubb. De finns tillgängliga i receptionen och hos tävlingskommittén. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar samt de lokala reglerna om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen. För varje tävling upprättas en inbjudan som finns på Min Golf under www.golf.se. Tävlingsprogrammet finns även på klubbens hemsida, www.ostgk.se under ”Tävling/Tävlingskalender”.

Klassindelning

 • Handicap klass
 • Klubbens singeltävlingar delas i regel in efter handicap i tre lika stora handicapklasser A-C. Information om klassindelningen framgår i tävlingsinformationen.
 • Spelaren är ansvarig för att rätt handicap är angivet på scorekortet. Har ändring skett sedan startlistan publicerats ska detta meddelas tävlingsledningen vid avhämtande av scorekortet.

Deltagande
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel. I villkoren för en tävling kan bestämmas att ett visst antal handicapronder måste finnas registrerade i GIT för att en spelare ska få kunna ta emot pris i aktuell tävling. Beslutar tävlingsledningen om sådana villkor kommer detta att framgå av tävlingsinbjudan. Klubbens tävlingar är öppna för klubbens alla medlemmar som är 13 år (gäller det år du fyller 13) eller äldre, detta enligt RF:s rekommendationer.
I vissa tävlingar kan tävlingsledningen besluta om att ett max tillgodoräknat handicap ska gälla vilket då framgår av tävlingsinformationen.

Tävlingsinformation
All information om tävlingen, första start, klassindelning etc är angivet i tävlingsinformationen på GIT och ”Min Golf”. Om tävlingarna inte har information om att de endast är öppen för klubbens medlemmar är de öppna för alla medlemmar i golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. I vissa klubbtävlingar kan klubbens medlemmar vara prioriterade. Om en tävling ingår i klubbens Order of Merit framgår det i tävlingens namn med tillägget (OoM).

Val av tee
Det finns flera alternativ, till exempel:

 1. Deltagarna väljer, senast i samband med anmälan, själva vilken tee de ska spela från.
 2. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från.
 3. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från med tillägget att vissa åldersklasser, handicapklasser eller spelare med funktionsnedsättningar kan välja tee längre bak eller längre fram.

Vill tävlingsledningen tillåta val för deltagarna, som i punkt 1 och 3, anges det i villkoren för tävlingen. Tävlingsledningen anger i så fall också vilken/vilka tee ovanstående kategorier av spelare har rätt att välja. En förutsättning för att spelare ska kunna välja annan tee enligt ovan är att banan är slopad från vald tee. De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen i GIT via “Min Golf”.

De beteckningar som anges i detta avsnitt i Spel- och Tävlingshandboken beskrivs i färger men eftersom våra banor har tee med sifferbeteckning gäller följande: 

Teefärg

Västerled

Öster by Stenson

Orange

-

First tee (41)

Röd tee

47

2:a tee (45)

Blå tee

52

3:e tee (52)

Gul tee

56

4:e tee (55)

Vit tee

60

5:e tee (61)

Svart tee

EM

HS tee (66)


Antal spelare

I de flesta klubbtävlingarna är deltagarantalet inte maximerat. Om så är fallet framgår begränsning och urvalsprincip av tävlingsinbjudan.

Anmälan
Anmälan görs via "Min golf". Anmälningstiden går i regel ut tre dagar före tävlingsdagen. För alla tävlingar anges sista anmälningsdag och tid i inbjudan på ”Min Golf”.

Betalning
Betalning av startavgift ska göras vid anmälan på Min Golf. Sker anmälan på annat sätt är spelaren skyldig att gå in på Min Golf och genomföra betalningen innan anmälningstiden går ut. I undantagsfall, tex tävlingsledningen sätter in en reserv, kan betalning ske vid incheckning.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. Vad som gäller framgår av tävlingsinformationen.

Efteranmälan
Anmälan efter det att anmälningstiden gått ut godtas normalt inte. Tävlingsledningen har dock rätt att sätta in en icke anmäld spelare som ersättare för utebliven inlottad deltagare.

Avanmälan
Avanmälan till tävlingen kan endast göras innan anmälningstiden gått ut. Då sker automatisk återbetalning av erlagd startavgift. Därefter räknas det som återbud.

Återbud

 • Om återbud utan giltigt skäl lämnas till tävling efter det att lottning skett och startlistan publicerats i GIT skall anmälningsavgiften och eventuell greenfee erläggas. Sker återbud senare än 12 timmar före första start utan giltigt skäl eller inte alls, utgår dessutom en administrationsavgift lika stor som anmälningsavgiften. Andra regler kan gälla för inbjudningstävlingar. (Godtagbara skäl, se kapitel 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken)
 • Återbud kan endast göras direkt till tävlingsledaren vars kontaktuppgifter framgår i tävlingsinbjudan och inte via Min Golf. Vid giltigt förfall ser tävlingsledaren till att återbetalning av startavgiften sker.
 • Spelare som utan godtagbart skäl uteblir från start kan avstängas från tävlingar på viss tid. En varning kommer dock alltid att skickas till spelaren. Tillhör spelaren annan klubb skickas ett meddelande till den klubben.

Startlista
Startlista finns på Min Golf i allmänhet två dagar före tävlingsdagen.

Startavgift
Startavgift för tävlingen anges i tävlingsinbjudan.

Greenfee
Spelare från annan klubb ska, om inte annat angetts i tävlingsinbjudan, betala tävlingsgreenfee.

Start
Tävlingsdeltagare skall senast 30 min före start anmäla sig i tävlingsexpeditionen för att betala utestående avgifter och hämta ut sitt scorekort. Annat incheckningsställe och tid kan förekomma och anges då vid tävlingsexpeditionen och/eller i tävlingsinformationen. Vid kanonstart stänger anmälan 30 min före start.

Golfbil
Golfbil får användas under tävling endast om gällande läkarintyg uppvisats tidigare alternativt vid tävlingen eller efter tävlingsledarens godkännande. Spelaren ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig.

”Scoring-area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Särskiljning vid lika resultat

Matchtävling                                                              

 • Skiljehål med start på hål som tävlingsledningen meddelar före start.

Slagspelstävling (Handicaptävling)

 1. Spelhandicapmetoden (lägst går före).
 2. matematiska metoden.
 3. lottning

Scratchtävling

 1. Sudden death (endast för att kora segrare) på de särspelshål som tävlingsledningen meddelat.
 2. Matematiska metoden.
 3. Lottning 

Prisutdelning
Prisutdelningen sker, om inte annat meddelats, klassvis. Pristagare ska själv avhämta sitt pris men kan, efter tävlingsledningens medgivande, representeras av ombud. Ett icke avhämtat pris tillfaller klubben. För Dam- Herr- Senior- och Juniorkommitténs tävlingar gäller särskilda bestämmelser.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Tävlingskommittén